Vad är klimatinvestering?

Klimatinvestering är ett sätt att ta ansvar för den klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser som vår verksamhet har. Sedan januari 2018 har vi investerat i projekt för naturbevarande, social hållbarhet samt förnybar energi. Från början räknade vi ut hur stort CO2-utsläppet blev under ett år för alla resenärers flygresor från och till Sverige. Vi fick en siffra och ett belopp på hur mycket pengar vi skulle behöva investera för att "kompensera" för utsläppet. Det var vi först med som researrangör i Sverige, och vi är glada och stolta att vi har inspirerat flera i branschen att följa efter.

Forskningen går framåt och vår kunskap med den. Vi inser idag att använda oss av begreppet "kompensation" inte är korrekt. Våra utsläpp är gjorda, dessa är svåra att kompensera bort. Vi kan dock ta ansvar genom att både bevara naturområden samt investera i utveckling av förnybar energi. På det sättet är vi med och skyndar på utfasningen av fossila bränslen. 

Väljer du att resa med oss så är du också med och tar ansvar.

2023 investerade vi 250.000 kr i klimatpositiva projekt och för 2024 kommer vi att investera lika mycket. Se längre ner i vilka projekt pengarna gör nytta.

Klimatinvesteringar är ett av flera viktiga verktyg för att bidra den globala klimatomställningen. Genom att investera i klimatprojekt stöttar vi arbetet med att sänka utsläppen och bidra till klimatomställningen i globala södern som enligt IPCC:s senaste rapport kommer att drabbas hårdast av klimatförändringar.


Den allra största klimatnyttan är naturligtvis de utsläpp som aldrig sker. Därför jobbar vi stenhårt för att reducera våra utsläpp genom att ersätta flygresor med tåg och andra transportmedel. 
Här hittar du alla våra tågresor. 

Transparens - en självklarhet

Det är inte lätt att sätta sig in i hur klimatinvesteringar fungerar och att göra bedömningar av vilka företag, certifieringar och projekt som gör mest klimatnytta. Det finns naturligtvis bättre och sämre aktörer på denna marknad som överallt och det är vårt jobb att välja rätt. Att det är komplicerat och snårigt tycker vi inte ska få bli en anledning att låta bli. Klimatinvesteringar är en del i ett större och långsiktigt arbete med att minska våra utsläpp. 

Vi är alltid transparenta med de projekt vi stödjer, och vi tycker det är en självklarhet att alla i vår bransch väljer att göra detsamma. Du som kund och resenär kan ställa krav på det.

Alla projekt som vi investerar i är tredjeparts verifierade och certifierade av de två marknadsledande standarderna Gold Standard och Verra, som in sin tur har offentliga register. All dokumentation kring projekten finns på respektive registers hemsida att ladda ner. Nedan kan du läsa mer om de projekt som vi investerar i.

Siam Solar

Leder vägen mot en hållbar energiframtid i Sydostasien

Siam Solar är ett certifierat solcellsprojekt av Gold Standard och projektet i Thailand som bidrar till landets övergång från fossila bränslen till grön energi. Projektet är miljövänligt och baserat på avancerad teknik med en kapacitet på cirka 10 MWh per anläggning. Sammantaget levererar det förnybar energi per år till elnätet. Genom att minska landets beroende av importerad energi, bidrar projektet också till nationell och regional ekonomisk tillväxt samt förbättringar av lokal infrastruktur. Projetket har bidrat till nya lokala arbetstillfällen under anläggnings- och driftfaserna och bidrar till regional hållbar utveckling och bidrar till flera av till FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett sådant hållbart projekt bidrar till den gröna omställning i Thailand.

Rimba Raya Biodiversity Reserve

Bevarar Borneos rika biologiska mångfald av tropiska torvmosseskogar och förbättrar lokala livsvillkor.

Rimba Raya Biodiversity Reserve projektet är ett certiferad skogsbevarings projekt av Verra som skyddar 91 215 hektar av rika tropiska torvkärrskogar på ön Borneo i Indonesien. Reservatet gränsar till den världsberömda nationalparken Tanjung Puting och fungerar som en fysisk buffertzon längs parkens östra gräns. Projektet stödjer inte bara mångfalden av ekosystem och livsmiljöer för utrotningshotade arter som orangutanger från Borneo, utan det skyddar också från avskogning som skulle ha skett annars för palmoljeproduktion.

Rimba Raya projektet har även ett stort fokus på att främja den lokala befolkningen och bidra till social- och ekonomisk hållbar utveckling. Genom miljöutbildning och ekonomisk kapacitetsuppbyggnad skapas arbetstillfällen för både män och kvinnor. Projektet bidrar också med bybibliotek och arbetar aktivt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Vi är stolta över att stödja detta viktiga projekt som förbättrar livsmiljön för utrotningshotade arter och som skyddar våra skogar.

Gold Standard

Gold Standard är en global ideell stiftelse som grundades av bland andra WWF i syfte att skapa en certifieringsstandard som uppfyller strikta kriterier när det gäller klimatnytta men också med avseende på andra sociala och miljömässiga aspekter. För att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling bör klimatfrämjande åtgärder också bidra till andra mål såsom ren energi, rent vatten, god hälsa och ökat välstånd.

Mot bakgrund av detta har den nya standarden Gold Standard for the Global Goals utformats. Idén är att påskynda omställningen i enlighet med såväl Parisavtalet som hållbarhetsmålen och att fler projekt kan kvantifiera, certifiera och maximera sin påverkan.

För mer information, besök gärna www.goldstandard.org.

South Pole - vår samarbetspartner

Vi samarbetar med South Pole, världens största projektutvecklare av klimatprojekt. Sedan 2006 har South Pole utvecklat över 700 projekt globalt som utöver klimatnytta även skapat nya jobb, förbättrat levnads- och arbetsvillkor för människor världen över. South Pole hjälper sina kunder genom sin klimatresa, från att förstå sina utsläpp och risker genom klimatberäkningar, till att sätta robusta långsiktiga reduktionsmål och reduktionsstrategier, till att hjälpa med strategisk kommunikation och engagemang gentemot såväl intern och externa intressenter.

För mer information besök gärna www.southpole.com