Resevillkor

Avtal mellan Världens Resor och resenären

När du köper en resa av Världens Resor gäller svensk konsumentlagstiftning, bl a paketreselagen och resegarantilagen. Vid tvister finns klara regler vad som gäller för dig som konsument.

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för paketresor.
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.  En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08‑700 08 00.

RESEVILLKOR
SRF:s villkor för paketresor, tillsammans med Världens Resors kompletterande resevillkor samt de upplysningar som Världens Resor tillhandahåller utgör avtalet mellan resenären och arrangören. I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor.

I de fall då SRF:s villkor för paketresor och de kompletterande resevillkoren är motstridiga gäller de kompletterande resevillkoren. SRF:s villkor för paketresor kan du läsa här.

KOMPLETTERANDE RESEVILLKOR FÖR RESA MED VÄRLDENS RESOR:

Boka resa

1. Anmälan kan göras per telefon, post eller via hemsidan. Det är viktigt att ange
korrekt namn, samma som i passet. 
2. Vi skickar bekräftelse på din anmälan tillsammans med resevillkor. Betalning av anmälningsavgift skall ske inom 10 dagar. 
3. Cirka två månader innan avresa skickar vi praktisk information. 
4. Slutbetalning skall vara Världens Resor tillhanda senast 40 dagar före avresa.
5. Cirka en vecka innan avfärd får du din flygbiljett, ev. viserat pass samt kontaktadresser och telefonnummer till de hotell där vi bor.

Betalning av resa
Sker vid två tillfällen. För att din anmälan skall vara giltig skall anmälningsavgift betalas in så fort du bokat din resa, dock senast tio dagar efter anmälan. Anmälningsavgiftens storlek är 2500 kr/person. Slutbetalning skall göras senast 40 dagar innan avresa. Sker anmälan senare än 40 dagar innan avresa skall hela resans pris inbetalas inom 3 dagar. 

Avbeställningsskydd
Ingår inte i resans pris. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det möjlighet att komplettera med reseskydd. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid tex sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. Vi bifogar information från Gouda med bokningsbekräftelsen. Kostnaden är 5% av det belopp du väljer att försäkra (du kanske redan har en försäkring i din hemförsäkring eller på ditt betalkort som täcker ett visst belopp, då kan du välja att försäkra resterande summa) Meddela oss innan du skall betala in anmälningsavgiften om du även vill teckna avbeställningsförsäkring med Gouda genom oss, så hjälper vi till med detta. Det går bra att ringa eller maila oss.

Avbokning av resa

Avbeställning tidigare än 90 dagar före avresedagen. Resenären betalar 1000 kr. Resterande anmälningsav­gift återbetalas.

Avbeställning mellan 90 och 41 dagar före avresedagen. Anmälningsavgiften är förverkad.

Avbeställning mellan 40 och 15 dagar före avresedagen. Resenären betalar 50% av resans pris.

Avbeställning 14 dagar före avresan eller senare. Resenären betalar 100% av resans pris. 

Adressändring
Resenären skall hålla Världens Resor underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider o dyl kan meddelas.

Flyg
Vi flyger med reguljärflyg. Avresa sker alltid från Stockholm. I de fall du vill resa från annan ort, kontakta oss. Regler om avreseort varierar från flygbolag till flygbolag och det är därför bättre att du får direktinformation om vad som gäller för just din resa. Ibland går det att flyga även från Göteborg och Köpenhamn/Malmö utan extra kostnad.

Försäkringar
Du måste ha en heltäckande försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen skall dessutom täcka kostnader vid ev hemtransport. Detta är ett villkor för deltagande i resan!

Minimiantal deltagare
På vår hemsida anges minimiantal resenärer för att vi skall kunna genomföra resan. Vid de tillfällen detta antal inte uppfylls erbjuds ofta resenären att genomföra resan mot pristillägg. Om prishöjningen överstiger 5% har resenären rätt att säga upp avtalet. Om resan ställs in meddelas detta senast 30 dagar före avresa.

Pass och visum
På samtliga våra resor krävs pass. Ditt pass skall vara giltigt sex månader efter avslutad resa samt innehålla minst två tomma sidor. Vi hjälper dig med att skaffa visum till de länder som kräver detta. Kostnaden för visum ingår i resans pris. Om resenären har trasigt eller ogiltigt pass, saknar pass eller visum vid avresan kan ingen återbetalning ske.

Reklamation
Skadestånd eller yrkande av prisavdrag skall skriftligen vara Världens Resor tillhanda senast två månader efter hemkomst.

Resehandlingar
Flygbiljetter och eventuellt viserat pass skickas ca en vecka före avresa. Resenären är skyldig att kontrollera att de uppgifter som anges i handlingarna är riktiga. Vid felaktigheter skall Världens Resor meddelas omedelbart. Om resenären saknar pass, visum eller flygbiljett vid resans avgång kan ingen återbetalning ske.

Vad ingår i resans pris
Vad som ingår i respektive resa finns noggrant beskrivet på vår hemsida. Allmänt kan sägas att följande ingår: Svensktalande färdledare, internationellt flyg och flygskatter, samtliga transporter nämnda i resplanen, alla övernattningar, visum och tillstånd, inträden till sevärdheter och museum beskrivna i resplanen, nationalparksavgifter (där inte annat anges), välkomst- och avskedsmiddag samt vissa övriga måltider (se respektive resa vad som ingår i matväg) och studiebesök beskrivna i programmet. Resornas pris gäller till och med 31 dec 2017 eller till det att nya priser publiceras.

Ändring av resans pris
Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bl a ändringar av transportkostnader och valutakurser. En förändringar av priset meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock senast 30 dagar innan avresa.

Ändring av avtalsvillkor och resans utformning
Resornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären. Världens Resor förbehåller sig rätten att göra ändringar. Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utverkning av tillstånd m.m. Det händer att flygbolagen ändrar sina flygtider och t om linjesträckningar. Vi kan även bli tvungna att ändra angivna hotell eller transportmedel. Vid förekommande fall är det Världens Resors ambition att finna en likvärdig ersättning.

Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell och transporter, eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeur.

Världens Resor följer utvecklingen på alla resmål. Resorna är inte statiska. Därför är vi alltid beredda att förändra resorna för att göra dem än mer intressanta. I de fall vi byter ut en plats i resplanen mot en annan meddelas detta i god tid innan avresa.

Det är inte alltid helt okomplicerat att möta en främmande kultur med dess traditioner och lagar. Vi besöker de mest olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.


Världens Resor är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF), www.resebyraforeningen.se vilket är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor.